fbpx

Regulamin sklepu

  § 1

Postanowienia wstępne 

 1. Sklep działający pod adresem https://zdrowedzieci.org.pl/ jest platformą prowadzoną przez firmę Zdrowe Dzieci – Zdrowa Rodzina Ewa Gierula wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 8131803531, REGON 690568588
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady oraz tryb zawierania z Klientem umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.

 

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – firma Zdrowe Dzieci – Zdrowa Rodzina Ewa Gierula
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://zdrowedzieci.org.pl/
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma / usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez umowę sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

  

§ 3

Kontakt ze sklepem

 1. Adresy e-mail Sprzedawcy: ksiegarniazdrowedzieci@gmail.com (kontakt w sprawie sprzedaży książek), mamazdrowychdzieci@gmail.com (kontakt w sprawie sprzedaży konsultacji)
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 665 487 930
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PL 63 1050 1445 1000 0091 2333 8858 (kod SWIFT (BIC) dla wpłat zagranicznych: INGBPLPW)
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą w zakresie realizacji umowy za pomocą adresów i numeru telefonu podanych w niniejszym paragrafie.

 

§ 4 

Wymagania techniczne

Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

 

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.
 3. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

§ 6

Zasady składania zamówienia

W celu złożenia zamówienia należy:

 1. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
 2. Po skompletowaniu zamówienia kliknąć na ikonę koszyka,
 3. kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”,
 4. wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia,
 5. wypełnić formularz płatności i dostawy,
 6. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
 7. opłacić zamówienie w terminie 7 dni przelewem na wskazane konto bankowe.
 8. Złożenie zamówienia w sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia oraz na przesłanie faktury pocztą elektroniczną (e-mail).

  

§ 7

Metody dostawy oraz płatności

 1. Dostawa produktów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy InPost.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • płatność przelewem na konto Sprzedawcy

 

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z § 6 regulaminu.
 2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Za dokonanie płatności przyjmuje się wpłynięcie środków na konto Sprzedawcy.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 10 dni roboczych liczonych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Daty wykonania usługi zostaną zaproponowane przez Sprzedawcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu przerwy urlopowej, ww. terminy zostaną wydłużone o czas przerwy.

 

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi, czyli osobie fizycznej dokonującej ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Zakupiony w sklepie towar zgodnie z obowiązującym prawem można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 3. Oświadczenie powinno być wysłane przez Konsumenta drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Zwracany towar powinien mieć dołączony dowód zakupu (paragon lub fakturę otrzymaną ze sklepu). Konsument jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia otrzymania od Sprzedawcy faktury korygującej dotyczącej zwrotu, jeśli taka faktura została wystawiona i wysłana Konsumentowi. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy w terminie 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki. 
 5. Skutki odstąpienia od umowy:
  • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • Konsument powinien odesłać produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
  • Produkt powinien być odesłany w stanie nienaruszonym, nienoszącym znamion używania w jakikolwiek sposób.
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie produktu przed uszkodzeniem w transporcie zwrotnym; w przypadku uszkodzenia produktu w czasie transportu Konsumentowi nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu płatności.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy której przedmiotem są książki z dedykacją Autorki.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy sprzedaży usługi konsultacji.

 

§ 10

Dane osobowe

Klient dobrowolnie i świadomie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych udostępnionych w celu realizacji umowy ze Sprzedawcą. Klient ma prawo do zarządzania swoimi danymi, a Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązku ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z przepisami RODO. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami dotyczącymi realizacji usług zgodnie z przepisami RODO.

§ 11

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia skargi na europejskiej platformie ODR:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Scroll to Top
×